Veri Koruma Beyanı

İşbu veri koruma beyanı, çevrimiçi hizmetimiz ve bununla ilişkili web siteleri, işlevler ve içeriğin yanı sıra, örneğin sosyal medya profilimiz gibi harici çevrimiçi sunumlar (bundan böyle birlikte “çevrimiçi hizmet” olarak anılacaktır) dahilinde kişisel verilerin (bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işlenme şeklini, kapsamını ve amacını düzenler. Kullanılan terminoloji ile ilgili olarak, örneğin “İşleme” veya “sorumlu kişi” için, Veri Koruma Ana Yönetmeliği’nin (DSGVO) 4. Maddesindeki tanımlara atıfta bulunuyoruz

Sorumlu kişi

Bekolut GmbH &Co KG
Im Froschpfuhl 7
66892 Bruchmühlbach – Miesau
Deutschland

info@bekolut.de
Dipl.-Ing. Günter Porwol

İşlenen verilerin türleri:

– Envanter verileri (ör. İsimler, adresler).
– İletişim bilgileri (örn. E-posta, telefon numaraları).
– İçerik verileri (ör. Metin girişleri, fotoğraflar, videolar).
– Kullanım verileri (ör. Ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri).
– Meta / iletişim verileri (örn. Cihaz bilgileri, IP adresleri).

İlgili kişi kategorileri

Çevrimiçi hizmetin ziyaretçileri ve kullanıcıları (aşağıda ilgili kişilere “kullanıcılar” olarak da atıfta bulunacağız).

Veri işlemenin amacı

– Çevrimiçi hizmetin, işlevlerinin ve içeriğinin sağlanması.
– İletişim taleplerini yanıtlamak ve kullanıcılarla iletişim kurmak.
– Güvenlik önlemleri.
– Erişim hesabı / Pazarlama.

Kullanılan terimler

“Kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişilerle (devamında “ilgili kişi” denecek) ilgili tüm bilgilerdir. Bilhassa isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı (örneğin çerez) veya bir ya da daha çok, gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğini ifade eden özel alametle doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen gerçek kişiler tanımlanabilir kabul edilir.

“İşleme”, kişisel verilerle ilgili olarak otomatikleştirilmiş süreçlerin varlığında veya yokluğunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem serisidir. Terim geniştir ve neredeyse her türlü veri işlenmesini içerir.

“Rumuzlama”, kişisel verilerin, ayrı olarak saklanıyorsa ek bilgiler kullanılmadan belirli bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesi ve ek bilgilerin, kişisel verileri gerçek kişiyle ilişkilendirilememesini sağlayacak organizasyonel önlemlere tabi olmasıdır.

“Profil oluşturma”, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık ve kişisel konularla ilgili hususlar olmak üzere, gerçek bir kişiye ilişkin belirli kişisel yönleri değerlendirmek, bilhassa gerçek kişinin tercihlerini, ilgi alanlarını, güvenilirliğini, davranışını, bulunduğu yeri veya konum değiştirmesini analiz etmek veya tahmin etmek için kullanılmasını içeren her türlü otomatik kişisel veri işlenmesi anlamına gelir.

“Sorumlu kişi”, kişisel verilerin işlenme amaç ve yöntemlerine tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır.

“İşleyici”, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

İlgili yasal dayanaklar

Veri Koruma Ana Yönetmeliği’nin (DSGVO) 13üncü Madde uyarınca, veri işlememizin yasal dayanağı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Yasal dayanak veri koruma beyanında belirtilmemişse, aşağıdakiler geçerlidir: Muvafakat almanın yasal dayanağı, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı Madde 1inci fıkra (a) bendi ve Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 7inci Madde; hizmetlerimizi yerine getirmek ve sözleşmeye dayalı önlemleri yerine getirmek ve soruları cevaplamak için işlemenin yasal dayanağı Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı 1inci fıkra (b) bendi; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlemenin yasal dayanağı Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı 1inci fıkra (c) bendi ve meşru çıkarlarımızı korumak için işlemenin yasal dayanağı, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendidir. Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerinin kişisel verilerin işlenmesini gerektirmesi durumunda, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (d) bendi hükmü yasal dayanak teşkil eder.

Güvenlik önlemleri

Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 32inci madde uyarınca, son teknoloji, uygulama maliyetleri ve işlemenin türü, kapsamı, koşulları ve amaçları ile gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerine ilişkin riskin farklı oluşma olasılığı ve ciddiyetini dikkate alarak uygun teknik ve riske uygun bir koruma düzeyi sağlamak için kurumsal önlemler alıyoruz.

Önlemler, özellikle verilere fiziksel erişimin yanı sıra erişimi, girişi, iletimi, kullanılabilirliği ve bunların ayrılmasını kontrol ederek verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini güvence altına almayı içerir. Ek olarak, veri sahibi haklarının kullanılmasını, verilerin silinmesini ve verilere yönelik tehditlere tepki verilmesini sağlayan prosedürler oluşturduk. Ayrıca, kişisel verilerin korunmasını, teknoloji tasarımı ve veri koruma dostu varsayılan ayarlar (Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 25inci Madde) aracılığıyla veri koruma ilkesine uygun olarak, donanım, yazılım ve prosedürlerin geliştirilmesi veya seçiminden itibaren göz önünde bulunduruyoruz.

İşleyici ve üçüncü şahıslarla işbirliği

Verileri işlememiz sırasında diğer kişilere ve şirketlere (sözleşme işleyicileri veya üçüncü şahıslar) ifşa edersek, onlara aktarırsak veya başka şekilde verilere erişim izni verirsek, bu yalnızca yasal izin temelinde (örneğin verilerin, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6. maddesinin 1. fıkrası (b) bendi uyarınca ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi üçüncü şahıslara aktarılması gerektiğinde), buna muvafakat vermişseniz, yasal bir zorunluluk bunu gerektirdiğinde veya meşru menfaatlerimiz temelinde (örneğin aracıları, web barındırıcıları vb. kullanırken) gerçekleşir.

Üçüncü şahısları, bir “sipariş işleme sözleşmesi” temelinde verilerin işlenmesi için görevlendirirsek, bu, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 28inci madde temelinde gerçekleşir.

Üçüncü ülkelere aktarım

Verileri üçüncü bir ülkede (yani Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında) işliyorsak veya bu, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi veya iletilmesi bağlamında gerçekleşirse, bu yalnızca (ön) sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere sizin onayınız temelinde, yasal bir yükümlülük temelinde veya meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleşir. Yasal veya sözleşmeden doğan izinler saklı olmak üzere, verileri üçüncü bir ülkede yalnızca Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 44üncü madde ve devamı ile hükme bağlanan özel gereklilikler mevcut olduğunda işler veya işlettiririz. Yani işleme, örn. resmi olarak tanınmış AB’ye karşılık gelen bir veri koruma seviyesinin belirlenmesi (örneğin ABD için “Gizlilik Kalkanı” yoluyla) veya resmi olarak tanınan özel sözleşme yükümlülüklerine (“standart sözleşme hükümleri”) uygunluk gibi özel garantiler temelinde gerçekleşir.

İlgili Kişinin Hakları

Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 15inci madde uyarınca söz konusu verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme ve hangi verilerin işlendiğine dair bilgi ile, bu verilerle ilgili daha fazla bilgilerin yanı sıra verilerin bir kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 16Incı madde uyarınca, sizinle ilgili verilerin tamamlanmasını veya sizinle ilgili yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 17inci madde uyarınca, ilgili verilerin derhal silinmesini talep etme veya alternatif olarak Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 18inci madde uyarınca, verilerin işlenmesine yönelik bir kısıtlama talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 20inci madde uyarınca bize sağladığınız sizinle ilgili verileri alma ve diğer sorumlu taraflara iletilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 77inci madde uyarınca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Vazgeçme hakkı

Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 7inci madde 3üncü fıkrası uyarınca tarafımıza verdiğiniz muvafakatleri geleceğe yönelik olarak iptal etme hakkına sahipsiniz.

İtiraz hakkı

İstediğiniz zaman Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 21inci madde uyarınca verilerinizin ileride işlenmesine itiraz edebilirsiniz. İtiraz, özellikle doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye karşı gerçekleşebilir.

Çerezler ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı

“Çerezler”, kullanıcıların bilgisayarlarında depolanan küçük dosyalardır. Çerezlerde çeşitli bilgiler saklanabilir. Çerez, öncelikle bir çevrimiçi teklife ziyareti sırasında veya sonrasında bir kullanıcı (veya çerezin saklandığı cihaz) hakkındaki bilgileri kaydetmek için kullanılır. Geçici çerezler veya “oturum çerezleri” veya “kısa süreli çerezler”, bir kullanıcı çevrimiçi bir tekliften çıkıp tarayıcısını kapattıktan sonra silinen çerezlerdir. Böyle bir çerezde, ör. bir çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin içeriği veya bir oturum açma durumu kaydedilebilir. “Kalıcı” veya “sürekli” olarak adlandırılan çerezler tarayıcı kapatıldıktan sonra da saklanır. Örneğin, kullanıcı birkaç gün sonra sayfayı ziyaret ederse giriş durumu kaydedilebilir. Böyle bir çerezde ayrıca, erişim ölçümü ve pazarlama amaçlarıyla kullanılabilecek kullanıcının ilgi alanları kaydedilebilir. “Üçüncü şahıs çerezleri”, çevrimiçi teklifi işletmekten sorumlu kişi dışındaki sağlayıcılar tarafından sunulan çerezlerdir (aksi takdirde, yalnızca kendi çerezleriyse, bunlara “birinci taraf çerezleri” denir).

Geçici ve kalıcı çerezler kullanabilir ve bunu veri koruma beyanımızın bir parçası olarak netleştirebiliriz.

Kullanıcılar, çerezlerin bilgisayarlarında saklanmasını istemezlerse, tarayıcılarının sistem ayarlarında ilgili seçeneği devre dışı bırakmaları istenir. Kaydedilmiş çerezler, tarayıcının sistem ayarlarından silinebilir. Çerezlere izin verilmemesi, bu çevrimiçi teklifin işlevlerinin kısıtlanmasına yol açabilir.

Çevrimiçi pazarlama amacıyla kullanılan çerezlerin kullanımına genel bir itiraz çok sayıda hizmet için, özellikle izleme durumunda, ABD web sitesi http://www.aboutads.info/choices/ veya AB web sitesi http://www.youronlinechoices.com/ beyan edilebilir. Ayrıca, çerezler tarayıcı ayarlarında devre dışı bırakılarak kaydedilebilir. Lütfen bu durumda bu çevrimiçi teklifin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi unutmayın.

Verilerin silinmesi

Tarafımızdan işlenen veriler, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 17inci ve 18inci maddeler uyarınca silinecek veya işlenmeleri kısıtlanacaktır. Bu veri koruma beyanında açıkça belirtilmediği sürece, tarafımızca saklanan veriler, amaçlanan amaç için artık gerekli olmadıklarında ve silme, herhangi bir yasal saklama gerekliliği ile çelişmedikçe silinecektir. Veriler, yasal olarak izin verilen diğer amaçlar için gerekli olduğu için silinmezlerse, işlenmeleri kısıtlanacaktır. Yani veriler bloke edilecek ve başka amaçlar için işlenmeyecektir. Bu, örneğin ticari veya vergi nedenleriyle saklanması gereken veriler için geçerlidir.

Almanya’daki yasal gerekliliklere göre saklama süresi, özellikle Vergi Kanunu 147inci madde 1inci fıkrası ile Ticaret Kanunu 257inci maddesi 1inci fıkrası 1 ve 4üncü bentleri ve aynı maddenin 4üncü fıkrası uyarınca 10 yıl (defterler, kayıtlar, yönetim raporları, muhasebe belgeleri, ticari defterler, vergilendirme ile ilgili belgeler, vb.) ve Ticaret Kanunu 257inci madde 1inci fıkra 2 ve 3üncü bentleri ile aynı maddenin 4üncü fıkrası uyarınca (ticari mektuplar) 6 yıldır.

Avusturya’daki yasal gerekliliklere göre, saklama süresi, Federal Vergi Kanunu 132inci madde 1inci fıkra uyarınca 7 yıl (muhasebe belgeleri, makbuzlar / faturalar, hesaplar, makbuzlar, iş belgeleri, gelir ve gider listesi, vb.), gayrimenkuller ile bağlantılı olarak 22 yıl, AB üye devletlerinde girişimci olmayanlara sağlanan, Mini-One-Stop-Shop (MOSS) için kullanılan elektronik olarak sağlanan hizmetler, telekomünikasyon, radyo ve televizyon hizmetleri ile bağlantılı belgeler için 10 yıldır.

Hizmetler

Müşterilerimizin verilerini sözleşme kapsamındaki hizmetlerimizin bir parçası olarak işliyoruz.

Bu bağlamda, envanter verilerini (örneğin, isimler veya adresler gibi müşteri ana verileri), iletişim verilerini (örneğin E-posta, telefon numaraları), içerik verilerini (örneğin Metin girişleri, fotoğraflar, videolar), sözleşme verilerini (örneğin Sözleşmenin konusu, süre), ödeme verilerini (örneğin Banka bilgileri, ödeme geçmişi), kullanım ve meta verileri (örneğin, pazarlamanın başarısını değerlendirme ve ölçme bağlamında) işleriz. Prensip olarak, talep edilen bir işlemenin parçası olmadıkça, özel kişisel veri kategorilerini işlemeyiz. İlgili kişiler arasında müşterilerimiz, ilgili taraflar ve onların müşterileri, kullanıcıları, web sitesi ziyaretçileri veya çalışanları ile üçüncü şahıslar yer alır. İşlemenin amacı sözleşmeye dayalı hizmetler, faturalama ve müşteri hizmetlerimizi sağlamaktır. İşlemenin yasal dayanağı, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (b) bendi (sözleşmeye dayalı hizmetler) ile Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendidir (analiz, istatistik, optimizasyon, güvenlik önlemleri). Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kurulması ve yerine getirilmesi için gerekli olan verileri işliyor ve bunların beyan edilmesinin gerekliliğine işaret ediyoruz. Dış taraflara ifşa, yalnızca bir sipariş bağlamında gerekli olması halinde gerçekleşir. Bir siparişin parçası olarak bize sağlanan verileri işlerken, müşterinin talimatlarına ve buna uygun olarak sipariş işleme için Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 28inci maddede hükme bağlanan yasal gerekliliklere uygun hareket eder ve verileri sipariş kapsamında olanlar dışında herhangi bir amaçla işlemeyiz.

Yasal garantinin ve benzer yükümlülüklerin sona ermesinden sonra verileri siliyoruz. Verilerin depolanmasının gerekliliği her üç yılda bir gözden geçirilir; Yasal arşivleme yükümlülükleri durumunda, silme işlemi bu yasal süreler dolduktan sonra gerçekleşir (Ticaret Kanunu 257inci madde 1inci fıkrası uyarınca 6 yıl, Vergi Kanunu 147inci madde 1inci fıkrası uyarınca 10 yıl). Müşteri tarafından bir sipariş kapsamında tarafımıza ifşa edilen verilerin bulunması durumunda, verileri siparişin özelliklerine göre genellikle siparişin tamamlanmasından sonra sileriz.

Yorumlar ve katkılar

Kullanıcılar yorum veya başka katkılar bırakırsa, IP adresleri, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi uyarınca meşru menfaatlerimiz temelinde 7 gün saklanabilir. Bu, birisinin yorumlarında ve yayınlarında yasadışı içerik bulunması ihtimaline binaen (hakaret, yasak siyasi propaganda vb.) güvenliğimiz için gerçekleşir. Bu durumda, yorum veya katkı için kendimiz yargılanabiliriz ve bu nedenle yazarın kimliğiyle ilgileniriz.

Ayrıca, meşru menfaatlerimize uygun olarak Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi uyarınca, kullanıcı bilgilerini spam algılama amacıyla işleme hakkımızı saklı tutarız.

Yorumlar ve katkılar bağlamında sağlanan veriler, kullanıcı itiraz edene kadar tarafımızdan kalıcı olarak saklanacaktır.

Akismet Anti-Spam Kontrolü

Çevrimiçi hizmetimiz, 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, ABD adresinde mukim Automattic Inc. Şirketi tarafından sunulan “Akismet” hizmetini kullanır. Kullanım, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi kapsamı dahilinde meşru menfaatlerimiz temelinde gerçekleşir. Bu hizmetin yardımıyla, gerçek kişilerin yorumları spam yorumlardan ayırt edilir. Bu amaçla, tüm yorumlar, karşılaştırma amacıyla dört gün boyunca analiz edilip saklandıkları ABD’deki bir sunucuya gönderilir. Bir yorum spam olarak sınıflandırılmışsa, veriler bu sürenin ötesinde kaydedilecektir. Bu bilgiler, girilen adı, e-posta adresini, IP adresini, yorum içeriğini, yönlendireni, kullanılan tarayıcı ve bilgisayar sistemi hakkındaki bilgileri ve giriş saatini içerir.

Verilerin Akismet tarafından toplanması ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi Automattic’in veri koruma bilgilerinde bulunabilir: https://automattic.com/privacy/.

Kullanıcılar takma ad kullanabilir veya adlarını veya e-posta adreslerini girmekten kaçınabilirler. Yorum sistemimizi kullanmayarak verilerin aktarımını tamamen engelleyebilirsiniz. Bu üzüntü verici olurdu, ancak maalesef bu kadar etkili çalışan başka alternatifler görmüyoruz.

Hosting ve e-posta gönderme

Kullandığımız hosting hizmetleri aşağıdaki hizmetleri sağlamaya hizmet eder: Bu çevrimiçi hizmeti çalıştırmak amacıyla kullandığımız altyapı ve platform hizmetleri, bilgi işlem kapasitesi, depolama alanı ve veritabanı hizmetleri, e-posta gönderme, güvenlik hizmetleri ve teknik bakım hizmetleri.

Bunu yaparken, biz veya hosting sağlayıcımız müşterilerimizin, ilgilenen kişilerin ve bu çevrimiçi hizmetin ziyaretçilerinin envanter verilerini, iletişim verilerini, içerik verilerini, sözleşme verilerini, kullanım verilerini, meta ve iletişim verilerini, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 28inci madde ile bağlantılı olarak 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi uyarınca bu çevrimiçi hizmetin etkin ve güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik meşru menfaatlerimize dayanarak işleriz (bir sipariş işleme sözleşmesinin imzalanması).

Erişim verilerinin ve Log dosyalarının toplanması

Biz veya hosting sağlayıcımız, Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi kapsamında meşru menfaatlerimiz temelinde hizmetin yer aldığı sunucuya her erişim hakkında veri topluyoruz (sunucu log dosyaları). Erişim verileri, erişilen web sitesinin adını, dosyayı, erişim tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türünü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL’yi (daha önce ziyaret edilen sayfa), IP adresini ve talep eden sağlayıcıyı içerir.

Güvenlik nedenleriyle (ör. Suistimal veya dolandırıcılık eylemlerini araştırmak için), log dosyası bilgileri azami 7 gün süreyle saklanır ve ardından silinir. Kanıt amacıyla daha fazla depolanması gereken veriler, ilgili olay nihayet açıklığa kavuşturulana kadar silinme işleminden vareste tutulur.

Matomo ile erişim ölçümü

Matomo tarafından yapılan erişim analizinin bir parçası olarak, aşağıdaki veriler meşru menfaatlerimiz temelinde işlenir (yani çevrimiçi hizmetimizin Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi kapsamında analiz, optimizasyon ve ekonomik işletilmesine yönelik menfaatimiz): kullandığınız tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü, kullandığınız işletim sistemi, menşe ülkeniz, sunucu talebinin tarihi ve saati, ziyaret sayısı, web sitesinde kalış süreniz ve etkinleştirdiğiniz harici bağlantılar. Kullanıcının IP adresi kaydedilmeden önce anonimleştirilir.

Matomo, kullanıcının bilgisayarında depolanan ve çevrimiçi hizmetimizin kullanıcı tarafından kullanımının analiz edilmesini sağlayan çerezler kullanır. Bunu yaparken, işlenen verilerden rumuzlu kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Çerezler bir hafta süreyle saklanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler yalnızca sunucumuzda saklanır ve üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Kullanıcılar, Matomo programı tarafından anonim verilerin toplanmasına, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, gelecekte geçerli olacak şekilde istedikleri zaman itiraz edebilirler. Bu durumda, tarayıcınızda bir vazgeçme çerezi saklanır, bu da Matomo’nun artık herhangi bir oturum verisi toplamadığı anlamına gelir. Ancak, kullanıcılar çerezlerini silerse, bu, devre dışı bırakma çerezinin de silineceği ve bu nedenle kullanıcı tarafından yeniden etkinleştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Kullanıcı verilerini içeren loglar en geç 6 ay sonra silinecektir.
[Lütfen bu noktada devre dışı bırakma çerezini içeren Matomo’nun IFRAME’ini kullanın (ve ayarlar alanında IP anonimleştirmeyi açın)].

Sosyal medya profilleri

Müşterilerle, ilgili taraflarla ve orada aktif olan kullanıcılarla iletişim kurabilmek ve onları hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek için sosyal ağ ve platformlarda profillerimiz bulunmaktadır. İlgili ağlara ve platformlara girdiğinizde, ilgili operatörlerin hüküm ve koşulları ve veri işleme kuralları geçerlidir.

Veri koruma beyanımızda aksi belirtilmedikçe, sosyal ağlar ve platformlar aracılığıyla bizimle iletişim kurmaları, örneğin profilimiz üzerinde paylaşımda bulunmaları veya bize mesaj göndermeleri halinde, kullanıcıların verilerini işleriz.

Üçüncü taraf hizmet ve içeriklerinin entegrasyonu

Çevrimiçi hizmetimiz dahilinde, video veya yazı tiplerini (bundan sonra “içerik” olarak anılacaktır) entegre etmek amacıyla üçüncü taraf sağlayıcılardan içerik veya hizmet tekliflerini meşru menfaatlerimiz temelinde kullanırız (yani Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi kapsamında çevrimiçi hizmetimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik şekilde işletilmesine yönelik menfaatimiz).

Bu, her zaman, bu içeriğin üçüncü taraf sağlayıcılarının, içeriği IP adresi olmadan tarayıcıya gönderemeyecekleri için kullanıcıların IP adresini algılamaları ile sonuçlanır. Bu nedenle, bu içeriğin görüntülenmesi için IP adresi gereklidir. Sağlayıcılarının IP adreslerini sadece içeriği sunmak amacıyla kullandıkları içerikleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Üçüncü şahıs sağlayıcılar bunun ötesinde, istatistiksel veya pazarlama amaçları için piksel etiketleri (“web işaretçileri” olarak da bilinen görünmez grafikler) kullanabilir. “Piksel etiketleri”, bu web sitesinin sayfalarındaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir. Rumuzlu bilgiler ayrıca kullanıcının cihazındaki çerezlerde saklanabilir ve diğerlerinin yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret süresi ve çevrimiçi teklifimizin kullanımıyla ilgili diğer bilgiler ve diğer kaynaklardan bu tür bilgilerle bağlantılı olabilir.

Google Yazı Tipleri

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adreside mukim Google LLC sağlayıcısının yazı tiplerini (“Google Yazı Tipleri”) entegre ediyoruz. Veri koruma beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Vazgeçme: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook sosyal eklentilerinin kullanımı

Meşru menfaatlerimiz temelinde (yani Veri Koruma Ana Yönetmeliği (DSGVO) 6ıncı madde 1inci fıkra (f) bendi kapsamında çevrimiçi hizmetimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik şekilde işletilmesine yönelik menfaatimiz) 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde mukim Facebook Ireland Ltd. (“Facebook”) tarafından işletilen facebook.com adlı sosyal ağın sosyal eklentilerini kullanmaktayız. Eklentiler, etkileşim öğeleri veya içerikleri (ör. Videolar, grafikler veya metin katkıları) temsil edebilir ve Facebook logolarından biri (mavi kutucuk üzerinde beyaz “f”, “like”, “beğen” terimleri veya “başparmak” işareti) veya “Facebook Sosyal Eklentisi” eki ile işaretlenmiştir. Facebook sosyal eklentilerinin listesi ve görünümü buradan görüntülenebilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi kapsamında onaylanmıştır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) uyma garantisi sunar.

Bir kullanıcı bu çevrimiçi teklifin böyle bir eklenti içeren bir işlevine tıkladığında, cihazı Facebook sunucularıyla doğrudan bir bağlantı kurar. Eklentinin içeriği Facebook’tan doğrudan kullanıcının cihazına aktarılır ve bu da onu çevrimiçi hizmete entegre eder. Bunu yaparken, işlenen verilerden kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Bu nedenle, Facebook’un bu eklenti yardımıyla topladığı veri miktarı üzerinde hiçbir etkimiz bulunmamaktadır ve bu nedenle kullanıcıları bilgi seviyemize göre bilgilendiriyoruz.

Eklentilerin entegre edilmesiyle Facebook, bir kullanıcının çevrimiçi hizmetin ilgili sayfasına eriştiği bilgisini alır. Kullanıcı Facebook’ta oturum açmışsa Facebook, ziyareti ilgili Facebook hesabına atayabilir. Kullanıcılar eklentilerle etkileşime girdiğinde, örneğin Beğen düğmesine tıkladığında veya yorum yaptığında, ilgili bilgiler doğrudan cihazınızdan Facebook’a aktarılır ve orada saklanır. Bir kullanıcı Facebook üyesi değilse, Facebook’un IP adresini tespit etmesi ve kaydetmesi olasılığı bulunmaktadır. Facebook’un bildirdiğine göre, Almanya’da yalnızca anonimleştirilmiş bir IP adresi kaydedilmektedir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Facebook tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile ilgili haklar ve kullanıcıların gizliliğini korumak için ayar seçenekleri Facebook’un veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bir kullanıcı bir Facebook üyesiyse ve Facebook’un bu çevrimiçi teklif aracılığıyla kendisi hakkında veri toplamasını ve bunu Facebook’ta depolanan üye verilerine bağlamasını istemiyorsa, çevrimiçi teklifimizi kullanmadan önce Facebook’tan çıkmalı ve çerezlerini silmelidir. Verilerin reklam amaçlı kullanımına ilişkin daha fazla ayar ve itiraz Facebook profil ayarlarında mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD web sitesi http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfası http://www.youronlinechoices.com/ aracılığıyla. Ayarlar platformdan bağımsızdır, yani masaüstü bilgisayarlar veya mobil cihazlar gibi tüm cihazlar için geçerlidir.

Instagram

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesinde Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasını ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymasını sağlayan bir hizmettir. Instagram hizmetlerini işleten şirket, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 İrlanda adresinde mukim Facebook Ireland Ltd. şirketidir. Veri İşlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin tekil sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak Instagram’dan indirilecek ilgili bileşeni göstermeye sevk edilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. İlgili kişi aynı anda Instagram’da oturum açmışsa, Instagram, ilgili kişinin web sitemize her ziyaretinde ve web sitemizde kaldıkları süre boyunca ilgili kişinin hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından ilgili kişinin ilgili Instagram hesabı ile ilişkilendirilir. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birine tıklarsa, onunla aktarılan veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabı ile ilişkilendirilir ve Instagram tarafından saklanıp işlenir.

Instagram, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram’da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman, ilgili kişinin Instagram bileşenini tıklayıp tıklamadığından bağımsız olarak, Instagram bileşeni aracılığıyla alır. İlgili kişi bu bilgilerin Instagram’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi açmadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir. Daha fazla bilgi ve Instagram’ın yürürlükteki veri koruma hükümleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adreslerinde bulunabilir.

LinkedIn

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesinde LinkedIn hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. 200’den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi LinkedIn kullanmaktadır. LinkedIn böylece şu anda iş bağlantıları için en büyük platform ve dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biridir.

LinkedIn, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim LinkedIn Corporation şirketi tarafından işletilmektedir. ABD dışındaki veri koruma konularından, LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda, sorumludur.

LinkedIn bileşeni (LinkedIn eklentisi) ile donatılmış web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bu bileşen, ilgili kişi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn bileşeninin karşılık gelen bir temsilini indirmesine neden olur. LinkedIn eklentileri hakkında daha fazla bilgi https://developer.linkedin.com/plugins adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak LinkedIn, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.
İlgili kişi aynı anda LinkedIn’de oturum açmışsa, LinkedIn, ilgili kişinin web sitemize her ziyaretinde ve web sitemizde kaldıkları süre boyunca ilgili kişinin internet sitemizdeki hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler LinkedInbileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından ilgili kişinin ilgili LinkedIn hesabı ile ilişkilendirilir. İlgili kişi web sitemize entegre bir LinkedIn butonunu etkinleştirirse, LinkedIn bu bilgileri ilgili kişinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.
LinkedIn , ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda LinkedIn ‘de oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman, ilgili kişinin LinkedIn bileşenini tıklayıp tıklamadığından bağımsız olarak, LinkedIn bileşeni aracılığıyla alır. İlgili kişi bu bilgilerin LinkedIn’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi açmadan önce LinkedIn hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinde e-posta mesajları, SMS mesajları ve hedefe yönelik reklamları kapatma ve reklam ayarlarını yönetme seçeneği sunar. LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi çerez kullanabilen ortaklardan faydalanır. Bu tür çerezler https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilebilir. LinkedIn’in geçerli veri koruma hükümleri https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinde mevcuttur. LinkedIn çerez politikası https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinde mevcuttur.

Xing

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesinde Xing hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Xing, kullanıcıların mevcut iş bağlantılarıyla bağlantı kurmasını ve yeni iş bağlantıları kurmasını sağlayan İnternet tabanlı bir sosyal ağdır. Münferit kullanıcılar Xing’de kendilerine ait kişisel bir profil oluşturabilirler. Şirketler, Xing’de örneğin şirket profilleri oluşturabilir veya iş teklifleri yayınlayabilir.
Xing, XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya tarafından işletilmektedir.
Veri İşlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve Xing bileşeninin (Xing eklentisi) entegre edildiği bu web sitesinin tekil sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Xing bileşeni tarafından otomatik olarak Xing’den indirilecek ilgili bileşeni göstermeye sevk edilir. Xing eklentileri hakkında daha fazla bilgi, https://dev.xing.com/plugins Xing adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Xing, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.
İlgili kişi aynı anda Xing’de oturum açmışsa, Xing, ilgili kişinin web sitemize her ziyaretinde ve web sitemizde kaldıkları süre boyunca ilgili kişinin internet sitemizdeki hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından ilgili kişinin ilgili Xing hesabı ile ilişkilendirilir. İlgili kişi web sitemize entegre bir Xing butonunu, örneğin “paylaş’ butonunu etkinleştirirse, Xing bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Xing kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.
Xing, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Xing’de oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman, ilgili kişinin Xing bileşenini tıklayıp tıklamadığından bağımsız olarak, Xing bileşeni aracılığıyla alır. İlgili kişi bu bilgilerin Xing’e iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi açmadan önce Xing hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy adresinden erişilebilen veri koruma düzenlemeleri, kişisel verilerin Xing tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar. Xing ayrıca https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresinde XING paylaş butonu için veri koruma bilgilerini yayınlamıştır.

YouTube

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesinde YouTube hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları ücretsiz olarak görüntülemesine, değerlendirmesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube, her tür videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle tam film ve televizyon programlarının yanı sıra, kullanıcıların kendileri tarafından hazırlanan müzik videoları, fragman veya videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.
YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda şirketi tarafından işletilmektedir.
Veri İşlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve YouTube bileşeninin (YouTube butonu) entegre edildiği bu web sitesinin tekil sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak YouTube’dan indirilecek ilgili bileşeni göstermeye sevk edilir. YouTube hakkında daha fazla bilgiye https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinden ulaşılabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak YouTube ve Google, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.
İlgili kişi aynı anda YouTube’da oturum açmışsa, YouTube, ilgili kişinin bir YouTube videosu içeren bir alt sayfaya girmesiyle web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili YouTube hesabı ile ilişkilendirilir.

YouTube ve Google, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda YouTube’da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman, ilgili kişinin YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığından bağımsız olarak, YouTube bileşeni aracılığıyla alır. İlgili kişi bu bilgilerin YouTube ve Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi açmadan önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve  YouTube  adresinden erişilebilen veri koruma düzenlemeleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi sağlar.